<<<<tillbaka

 

TEST UTFÖRD MED UV-LJUS X2002

På uppdrag av Karotec i Borgholm, utfördes 1996-11-26 test med avseende på bakterieavdödande effekt i vatten med UV ljusrenare av typ X2002.

Som referensmaterial användes de kontrollbakteriestammar, som laboratoriet normalt använder för sitt interna kvalitetssäkringsprogram. (Statens Livsmedelsverk RM. Vial nr 1996:16). Mikroorganismerna tillfördes spädningsvätska (enl. SS028165) i sådana koncentrationer, så att det motsvarar et dricksvatten av otjänlig mikrobiologisk kvalitet.

Prover uttogs före och efter UV-bestrålning och ansattes med MF-metod för coliforma bakterier (SS028167), fekala streptokocker SS028179 samt mikrosvamp (SS0281192, jäst). För heterotrofa bakterier användes ingjutningsmetod (SS028169). Laboratoriet är av SWEDAC ackrediterat för dess analysparameter.

Med avseende på utförda bestämningar uppvisade UV-ljusrenaren mycket effektiv avdödande verkan på bakterier och mikrosvampar (jäst). Det bör dock beaktas att testvattnet var färglöst och klart (Färgtal <5. Turbiditet <0,05 FNU), vilket är av stor vikt för god UV-desinfektion.

 

Före UV-ljus
Intyg 6760

Efter UV-ljus
Intyg 6761

Gränsvärden för dricksvatten för enskild förbrukning enl. Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten (SLV FS 1993:35)

 

 

 

Tjänlig med anmärkning

Otjänlig

Heterotrofa bakt.
(20°C. 48 tim)
CFU/ml

520

0

≥1000

-

Coliforma bakt.
(35°C)
CFU/100ml

500

0

≥50

≥500

Presumtiva E-coli
(44°C)
CFU/100ml

36

0

Påvisad

≥10

Presumtiva fekala
streptokocker
CFU/100ml

40

0

-

-

Mikrosvamp
(Jäst)
CFU/100ml

180

0

-

-

KM LAB AB, Lars Åke Lindgren, Ansvarig undersökare

 

<<<<tillbaka